KAİNATIN DİLİNDEN
ANİMASYONLU HADİSLER
40 HADİS
ETKİNLİKLER
Üyelik Girişi
Takvim
DİYANET DİNİMİ ÖĞRENİYORUM
FIKHİ KONULAR
2019-2020 OKUL EVRAKLARI
K.KERİM MEALİ

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed'in (sav) Hayatıyla İlgili Kavram ve Olaylar
1.   Hz. Abbas: Peygamberimizin bir amcası

2.   Abdullah: Peygamberimizin babası

3.   Abdullah: Peygamberimizin bir oğlu

4.   Abdülmuttalip: Peygamberimizin dedesi

5.   Ahmed: Peygamberimizin bir adı

6.   Alak Suresi: İlk İnen ayetlerin bulunduğu sure

7.   Aleyhisselam: Peygamber isimlerinden sonra söylenir. Allah’ın selamı O’na olsun anlamındadır.

8.   Hz. Ali: Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğlu. Efendimizin damadı ve İslam’ın 4. halifesi

9.   Akabe Biatları: Hicretten önce Medineli Müslümanlarla peygamberimiz arasında yapılan iki anlaşma.

10.                  Âl-i Muhammed: Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

11.                  Amine: Peygamberimizin annesi

12.                  Ashab: Peygamberimizi hayatta görüp onun sohbetine katılan arkadaşları

13.                  Asrısaadet: Hz Muhammed’in peygamberlik yaptığı ve varlığıyla şereflendirdiği devir

14.                  Âyet: Kur’an-ı Kerim’de sureleri oluşturan Allah’ın sözleri.

15.                  Hz. Ayşe: Peygamberimizin eşi. Hz. Ebu Bekir’in kızı.

16.                  Bedir Savaşı: Hicretin 2. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk büyük savaş.

17.                  Bilal-i Habeşi: Peygamberimizin ilk müezzini.

18.                  Burak: Peygamberimizi Miraç Gecesi taşıyan binek.

19.                  Cahiliye Dönemi: Efendimizin peygamberliğinden önceki putlara tapılan dönem

20.                  Cebrail (as): Peygamberimize Allah’tan vahiy getiren melek.

21.                  Darulerkam: Mekke döneminde Müslümanların toplandıkları Erkam isimli sahabenin evi.

22.                  Darunnedve:  Müslümanlıktan önce Mekke’de kurulan siyasi, hukuki ve idari konuların konuşulduğu yer

23.                  Ebabil: Kabe’yi yıkmak için yola çıkan Ebrehe komutasındaki orduyu Allah’ın emriyle taşlarla yerle bir eden kuşlar.

24.                  Hz. Ebu Bekir: Peygamberimizin en yakın arkadaşı, İslam’ın ilk halifesi

25.                  Ebu Leheb: Peygamberimize karşı çıkan ve eziyet eden amcası

26.                  Ebu Talip: Peygamberimizi dedesinin vefatından sonra büyüten amcası

27.                  Ebva: Peygamberimizin annesinin vefat ettiği köy

28.                  Ehlibeyt: Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

29.                  Ehlikitap: Kendilerine Tevrat, Zebur ve İncil gibi ilahi kitaplar verilen insanlar.

30.                  Emin: Peygamberimize güvenilirliğinden ötürü verilen ünvan

31.                  Ensar: Mekke’den hicret edenleri karşılayıp evlerinde barındıran Medineli Müslümanlar

32.                  Hz Eyyub El- Ensari: Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde kendisine bir ev yapılıncaya kadar evinde kaldığı sahabi

33.                  Fahrialem: Alemin övüncü anlamına gelen peygamberimizin unvanı

34.                  Faraklit: İncil’de Hz. İsa’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamber, Hz Muhammed

35.                  Hz Fatma: Peygamberimizin bir kızı

36.                  Gazve: Hz. Muhammed’in bizzat kendisinin katıldığı savaş

37.                  Habeşistan: Müslümanların ilk hicret ettikleri yer 

38.                  Habibullah: Allah’ın sevgilisi anlamına gelen peygamberimizin ünvanı

39.                  Hadis: Peygamber Efendimize ait olan sözlere verilen ad 

40.                  Halife: Peygamberimizin vefatından sonra yerine geçen devlet başkanı

41.                  Halime: Peygamberimizin sütannesi

42.                  Hz Hamza: Peygamberimizin bir amcası

43.                  Hanif:Hz Muhammed’in peygamberliğinden önce Mekke’de Allah’ın birliğine inanan kimseler

44.                  Haremeyn: Mekke ve Medine’nin ortak adları

45.                  Hz Hasan: Peygamberimizin bir torunu 

46.                  Hz. Hatice: Peygamberimizin ilk eşi

47.                  Hayber Savaşı: Hz. Ali’nin kuşatılan kalenin kapısını kaldırıp kahraman olduğu savaş

48.                  Hayrulbeşer: İnsanların en hayırlısı anlamında peygamberimizin unvanı

49.                  Hazreti:Saygı ifadesi olarak değerli kişilerin isminin önüne konan kelime

50.                  Hendek Savaşı: Medine etrafına çukurlar kazılarak yapılan savunma savaşı

51.                  Hevazin Savaşı: Huneyn Savaşı’nın diğer adı

52.                  Hicret: 622 yılında peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü

53.                  Hilfulfudul: Peygamberimizin gençliğinde katıldığı Erdemliler Cemiyeti

54.                  Hilye:Hz Muhammed’in bedensel ve ahlaki özelliklerini anlatan levha

55.                  Hira: Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara

56.                  Hıristiyan:Kutsal kitabı İncil, peygamberi Hz. İsa olan dine inanan kişi

57.                  Hudeybiye Anlaşması: 628 yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan anlaşma 

58.                  Huneyn Savaşı: Mekke’nin fethinden sonra yapılan bir savaş

59.                  Hz Hüseyin: Peygamberimizin bir torunu 

60.                  Hüzün Yılı: Peygamberimizin amcası ve hanımını kaybettiği yıla verilen ad

61.                  İbrahim: Peygamberimizin bir oğlu

62.                  Hz İbrahim: Peygamberimizin soyundan geldiği büyük peygamber

63.                  İsra:Peygamberimizin Miraç Gecesi Mekke’den Kudüs’e yaptığı yolculuk

64.                  Kâbe: Mekke’de bulunan Müslümanların kıblesi, beytullah

65.                  Kadir Gecesi: Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece

66.                  Kâfir: Allah’ı inkar eden kişi

67.                  Kasım: Peygamberimizin bir oğlu

68.                  Kelime-i Tevhit: “Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesi

69.                  Kevser: Hz Muhammed’e cennette verilecek havuz

70.                  Kuba Mescidi: Hicret sırasında Müslümanların yaptığı ilk mescid

71.                  Kureyş: Peygamberimizin kabilesi

72.                  Kübra: Hz. Hatice’nin lakabı 

73.                  Mahmud: Peygamberimizin diğer bir adı

74.                  Mariye: Peygamberimizin çocuklarından İbrahim’in annesi

75.                  Mecusi:Ateşe tapan kişi

76.                  Medine: Peygamberimizin hicret ettiği ve kabrinin bulunduğu şehir

77.                  Medine Sözleşmesi: Hicretten sonra Müslümanlarla Medine’deki Yahudilerle yapılan anlaşma


78.                  Megazi: Peygamberimizin savaşlarını inceleyen ilim dalı

79.                  Mekke: Peygamberimizin doğum yeri 

80.                  Mescid-i Nebi (Nebevi): Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine’deki mescid

81.                  Mevlid: Peygamberimizin doğduğu geceyi anmak için kutlanan kandil

82.                  Miraç: Peygamberimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece

83.                  Mucize: Peygamberlerin Allah’ın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar

84.                  Muhacir: Mekke’den hicret edenlere verilen unvan

85.                  Muhadram: Veysel Karani gibi peygamberimiz zamanında yaşayıp onu göremeyen Müslüman

86.                  Hz. Muhammed (sav): Biricik peygamberimizin adı

87.                  Mus’ab b. Umeyr: Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten genç sahabi

88.                  Mustafa: Peygamberimizin diğer bir adı 

89.                  Mute Savaşı: Müslümanlarla Rumlar arasındaki ilk savaş

90.                  Mümin: Allah’a ve ondan gelenlere tam inanmış kişi

91.                  Münafık: Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen ikiyüzlü fesat kimse

92.                  Müstehab: Dinin yapılmasını istediği fakat zorunlu kılmadığı davranışlar

93.                  Müşrik: Allah’a ortak koşan, putlara tapan

94.                  Naat: Peygamberimize yazılan övgü dolu şiir.

95.                  Nebi: Kendisine kitap verilmeyen peygamber

96.                  Nur Dağı: Hira Mağarasının bulunduğu Mekke yakınlarındaki dağ

97.                  Nübüvvet: Peygamberlik kelimesinin eş anlamlısı

98.                  Oku: Kur’an’ın ilk emri

99.                  Hz. Ömer: İslam’ın ikinci halifesi

100.             Peygamber:Allah’ın (cc) insanlara gönderdiği elçi,resul,nebi

101.             Peygamberlik: 610 yılında Yüce Allah tarafından Hz Muhammed’e verilen görev

102.             Put: İnsanların taştan tahtadan yaptıkları ve ibadet ettikleri heykeller

103.             Putperest: Putları ilah kabul edip onlara ibadet eden kişi

104.             Ramazan:Kur’an’ın peygamberimize indirilmeye başlandığı ay

105.             Ranuna: Hicret sırasında ilk cuma namazının kılındığı vadi

106.             Ravi: Peygamberimizin hadislerini rivayet eden kişi

107.             Ravza-i Mutahhara: Peygamberimizin kabrinin adı

108.             Rebiyülevvel: Peygamberimizin doğduğu hicri ay

109.             Refref: Hz Muhammed’in Miraç Gecesi bindiği binitlerden biri

110.             Resul: Kendisine ilahi kitap verilen peygamber

111.             Rivayet: Hz Muhammed’in söz ve fiillerinin sözlü ve yazılı olarak sonraki nesillere aktarılması

112.             Rukiye: Peygamberimizin bir kızı

113.             Sahabe: Peygamberimizi görüp sohbetine katılan müslüman

114.             Salavat: Peygamberimizin adı söylenince okunan dua

115.             Salvele: Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirme

116.             Seriyye: Peygamberimizin kendisinin katılmayıp sancağı bir arkadışına verdiği küçük savaşlar

117.             Sevr: Hicret sırasında efendimizin Ebu Bekir’le birlikte saklandığı mağara

118.             Sıddık: Hz Ebu Bekir’in efendimize sadakatinden dolayı aldığı isim

119.             Siyer: Hz Muhammed’in hayatını araştıran ilim dalı

120.             Suffa: Medine’deki mescidin etrafına yapılan eğitim amaçlı odalar

121.             Sünnet: Hz Muhammed’in söz, fiil ve onaylarını içeren örnek davranışları, efendimizin yolu

122.             Şam: Peygamber Efendimizin, 12 yaşında iken amcası Ebu Talip ile ticaret için gittiği şehir

123.             Şefaat: Ahirette peygamberimizin günahkarların affını Allah’tan istemesi

124.             Şemail: Peygamberimizin ahlak ve alışkanlıklarını anlatan eserler

125.             Şeyma: Peygamberimizin sütkardeşi 

126.             Şirk: Allah’a eş ve ortak koşma, putlara tapma fiili

127.             Tabiin: Peygamberimizin arkadaşları olan sahabeleri gören müslüman

128.             Taif: Peygamberimizin davetini geri çeviren Mekke yakınlarındaki köy

129.             Tebük Savaşı: Peygamberimizin son savaşı

130.             Uhud Savaşı:  Peygamberimizin mübarek dişlerinin kırıldığı savaş

131.             Ümmü Eymen: Peygamberimizin dadısı

132.             Ümmü Gülsüm: Peygamberimizin bir kızı

133.             Vahiy: Peygamberimize Cebrail (as) aracılığıyla gelen Allah’ın mesajı.

134.             Vahiy Kâtibi: Peygamberimize inen ayetleri yazan müslümanlar

135.             Veda Hutbesi: Peygamberimizin vefat etmeden önce yüz binden fazla kişiye yaptığı konuşma

136.             Vehb: Peygamberimizin anne tarafından dedesi

137.             Yahudi: Kutsal kitabı Tevrat olan dine inanan kişi

138.             Yesrib: Medine şehrinin hicretten önceki adı

139.             Zemzem: Mekke’de bulunan  mübarek su

140.             Hz Zeyd:  Peygamberimizin azaldı kölesi olup ilk Müslümanlardandır.

141.             Zeyneb: Peygamberimizin bir kızı

142.             Zinnureyn: Hz Osman’a peygamberimizin iki kızıyla evlenmesinden dolayı verilen lakap

143.             Zübeyr: Peygamberimizin bir amcası

144.             Zülfikar: Hz Ali’nin kılıcının adı

145.             6:  Annesi vefat ettiğinde peygamberimizin yaşı

146.             8: Dedesi Abdulmuttalip öldüğünde peygamberimizin yaşı

147.             3 yıl: İslam’a davetin gizli yapıldığı yıl sayısı

148.             25: Peygamberimizin ilk evliliğini yaptığı yaşı

149.             7:  Peygamberimizin çocuklarının sayısı

150.             40: Efendimizin peygamber olduğu yaşı

151.             23 yıl: Efendimizin yaklaşık olarak peygamberlik süresi

152.             63:  Peygamber Efendimizin vefat yaşı

153.             571: Peygamberimizin doğum yılı

154.             20 Nisan Pazartesi: Peygamberimizin doğduğu ay ve gün

155.             610: Kur’an’ın indirilmeye başlandığı yıl

156.             622: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret yılı

157.             624 : Bedir Savaşının yapıldığı sene

158.             625:  Uhud Savaşının yapıldığı sene

159.             627:  Hendek Savaşının yapıldığı sene

160.             628:  Hudeybiye Anlaşmasının yapıldığı yıl

161.             630:  Mekke’nin fethedildiği yıl

162.             632:  Peygamberimizin vefat tarihi
TAKVİM
EBUP KİTAPLAR
LGS HAZIRLIK
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret1007366
ONLİNE SINAVLARI
DİNDERSİ DERS ÖZETLERİ
Site Haritası
İNSTAGRAM
TECVİD DERSLERİ
ATA SPORLARIMIZ
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.169817.2386
Euro17.566017.6364
MESLEKLERİ TANIYALIM
Hava Durumu
Saat
KURANDAN BİR AYET OKU